SADARBĪBAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. Šī līguma puses.

1.1. Pakalpojuma starpnieks “Mana Privātstunda”, Latvijas Universitātes Biznesa inkubatora dalībnieks (turpmāk tekstā – privātstundu vortāls).
1.2. Pakalpojuma sniedzējs, sadarbības pieteikuma anketas aizpildītājs, pedagogs (turpmāk tekstā – privātskolotājs).
1.3. Pakalpojuma saņēmējs, privātstundu sludinājuma pirmās nodarbības apmaksātājs (turpmāk tekstā – privātstundu meklētājs).

2. Sadarbības noteikumi.

2.1. Sadarbības mērķis ir ļaut Latvijas privātskolotājiem izvietot mūsdienīgus un daudzfunkcionālus sava pakalpojuma sludinājumus privātstundu vortālam piederošajā mājas lapā, kurus ērti un viegli apskatītu, izvērtētu un apmaksātu privātstundu meklētāji.

3. Privātstundu vortāla pienākumi.

3.1. Privātstundu vortāls nodrošinās privātskolotāju ar iespēju izvietot modernus un daudzfunkcionālus privātstundu sludinājumus.
3.2. Privātstundu vortāls apņemas individuāli izvērtēt privātskolotāja iesūtīto sadarbības anketu. Atkarībā no saņemtās anketas informācijas interpretācijas, privātstundu vortāls patur iespēju atteikt privātskolotājam sadarbību un sludinājuma izvietošanu.
3.3. Ja privātstundu vortāls, balstoties uz privātskolotāja iesūtītās sadarbības anketas informācijas, akceptē sadarbību, tad privātstundu vortāls apņemas izveidot un izvietot privātskolotāja sniegtā pakalpojuma sludinājumu savā mājas lapā.
3.4. Privātstundu vortāls apņemas veikt mārketinga un reklāmas aktivitātes privātstundu meklētāju plūsmas piesaistīšanai.
3.5. Privātstundu vortāls apņemas regulāri kontaktēties ar privātskolotāju, lai pārliecinātos par privātstundu sludinājuma informācijas aktualitāti.
3.6. Privātstundu vortāls apņemas sazināties ar privātstundu meklētāju ne ātrāk kā mēnesi, bet ne vēlāk kā divus pēc privātstundu sludinājuma apmaksas, lai noskaidrotu viedokli par privātskolotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti, un aicinātu atstāt atsauksmi pie sludinājuma.

4. Privātskolotāja pienākumi.

4.1. Privātskolotājs sadarbības pieteikuma anketā apņemas norādīt patiesu informāciju par sevi, savu līdzšinējo darba pieredzi un iegūto izglītību.
4.2. Privātskolotājs apņemas savlaicīgi informēt privātstundu vortālu par jebkādām nepilnībām publicētā sludinājuma tekstā.
4.3. Privātskolotājs apņemas informēt privātstundu vortālu nedēļas laikā, ja uz laiku vai pavisam pārtrauks sniegt pakalpojumu – privātstundas, lai privātstundu vortāls varētu dzēst vai uz laiku atspējot privātskolotāja sludinājumu.
4.4. Privātskolotājs apņemas pakalpojumu privātstundu meklētājiem sniegt profesionāli un pēc labākās sirdsapziņas.
4.5. Privātskolotājs apņemas pirmo privātstundu nodarbību privātstundu meklētājam novadīt bez maksas.
4.6. Privātskolotājs pēc pirmās aizvadītās privātstundu nodarbības apņemas visus strīdus, garantijas, apmaksas un citus jautājumus risināt ar privātstundu meklētāju, neiesaistot pakalpojuma starpnieku – privātstundu vortālu.

5. Samaksas kārtība.

5.1. Naudu, ko privātstundu meklētājs elektroniski samaksā par pirmo privātstundu nodarbību, lai saņemtu privātskolotāja kontaktdetaļas, pilnā apmērā patur privātstundu vortāls par sniegto starpniekpakalpojumu, lai segtu ar vortāla uzturēšanu un mārketinga aktivitātēm saistītās izmaksas.
5.2. Ja kaut kādu iemeslu dēļ privātstundu meklētājam un privātskolotājam sadarbība pēc pirmās nodarbības neturpinās, vai abām pusēm ir skaidrs, ka pirmā nodarbība nemaz netiks aizvadīta, privātstundu vortāls apņemas atmaksāt privātstundu meklētāja samaksāto naudu pilnā apmērā, ko privātstundu vortāls bija saņēmis kā atlīdzību par starpniekpakalpojumu, viena mēneša laikā pēc privātstundu meklētāja rakstiska lūguma.
5.2. Privātskolotājs savām nodarbībām piemēro sadarbības pieteikuma anketā norādīto likmi, taču paturot iespējas šo likmi mainīt, nedēļas laikā par to informējot privātstundu vortālu. Privātskolotājs ar privātstundu meklētāju individuāli vienojas par samaksas kārtību, neiesaistot tajā privātstundu vortālu.

6. Sadarbības izbeigšana.

6.1. Privātskolotājam ir tiesības pārtraukt sadarbību ar privātstundu vortālu, par šādu lēmumu rakstiski informējot privātstundu vortālu vienas nedēļas laikā.
6.2. Privātstundu vortāls patur tiesības pārtraukt sadarbību ar privātskolotāju, par šādu lēmumu rakstiski informējot privātskolotāju vienas nedēļas laikā.

7. Vispārēji noteikumi.

7.1. Privātskolotājs apņemas visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar privātskolotāja un privātstundu vortāla savstarpējiem darījumiem pakļauties šī līguma nosacījumiem, kas iekļauti tajā, it kā tie būtu izskaidroti detalizēti.
7.2. Privātskolotājs apņemas visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar privātskolotāja un privātstundu vortāla savstarpējiem darījumiem nepārraidīt nekādu informāciju, kas ir vai var tikt uzskatīta par neslavas celšanu vai apmelošanu.
7.3. Privātskolotājs atzīst un piekrīt, ka jebkādi pakalpojumi vai materiāli, ko nodrošina privātstundu vortāls saskaņā ar šo līgumu, tiek nodrošināti tādi, kādi tie ir, ar visām kļūdām un tādi, kādi ir pieejami, un ka privātstundu vortāls neizsaka nekādus apliecinājumus vai garantijas, tiešas vai netiešas, ar likumu noteiktas vai citādas, un īpaši atsakās savā, savu piegādātāju un izplatītāju vārdā no jebkādām garantijām attiecībā uz šī līguma ietvaros piegādāto pakalpojumu vai materiālu noderīgumu, precizitāti, uzticamību vai efektivitāti, vai uz to, ka šī līguma ietvaros sniegtie pakalpojumi būs nepārtraukti, bez kļūdām vai pieejami ar kādas noteiktas izplatīšanas metodes starpniecību, vai ka šī līguma ietvaros piegādātie pakalpojumi vai materiāli darbosies ar katru interneta pārlūkprogrammu, vai ka defekti ir vai tiks izlaboti, vai ka šādi pakalpojumi vai materiāli atbildīs jebkuras puses prasībām. Neierobežojot iepriekšminēto un izņemot gadījumus, ja šajā līgumā ir noteikts citādi, privātstundu vortāls atsakās no visām garantijām attiecībā uz pieprasījumu tirgū vai piemērotību kādam noteiktam mērķim un nepārkāpšanu. Privātstundu vortāls nekādā gadījumā nebūs atbildīgs privātskolotāja priekšā par jebkādu pakalpojuma traucējumu, pārtraukumu vai dīkstāvi.
7.4. Privātstundu vortāls nekādā gadījumā nebūs atbildīgs privātskolotāja priekšā par zaudētu peļņu vai kādiem citiem sekojošiem, īpašiem, nejaušiem vai netiešiem zaudējumiem, lai kā tie būtu izraisīti, kā arī par jebkādu atbildības teoriju (tai skaitā, bet ne tikai, nolaidību), kas radusies šī līguma dēļ vai saistībā ar to, neatkarīgi no tā, vai privātstundu vortāls ir brīdināts par šādu kaitējumu iespējamību.
7.5. Šis Līgums veido visu vienošanos pušu starpā un anulē un aizstāj visas un jebkādas iepriekšējas vienošanās, un ir paredzēts kā pušu savstarpējās vienošanās pilnīga izpausme. Šo Līgumu drīkst grozīt tikai, ja privātstundu vortāls ievieto savā mājas lapā jaunu līgumu.
7.6. Privātskolotāja piekrišanu šajā līgumā izteiktajiem noteikumiem nozīmē jūsu piedalīšanās privātstundu vortāla sadarbības programmā, ieskaitot arī sadarbības pieteikuma anketas iesniegšanu. Privātstundu vortāls drīkst modificēt, grozīt, pārveidot vai kā citādi mainīt šo līgumu, nepaziņojot par to citām pusēm, izņemot paša līguma izmainīšanu, padarot izmaiņas pieejamas sadarbības partneriem privātstundu vortāla mājas lapā.
7.7. Šī Līguma nosacījumi ir neatkarīgi un atdalāmi cits no cita, un ja kāds no tiem kāda iemesla dēļ ir kļuvis pilnībā vai daļēji nederīgs vai neīstenojams, tas nekādi neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību vai īstenojamību.
7.8. Šis Līgums ir sastādīts un tiek skaidrots un īstenots saskaņā ar Latvijas likumiem. Jebkāda rīcība šī Līguma īstenošanai jāveic Latvijas Republikas tiesās.